www.8455.com栈道凌空百丈高,兴安盟 石门栈道

 www.8455.com文学天地     |      2019-11-30 02:26

七律偕妻儿太湖源头寻秋攀玻璃栈道

第1天
2015-04-05

杨锦荣

汉中 www.8455.com 1

中年已不欢喧闹,偏爱闲时对酒醪。

汉中

常在城中思野趣,偶来山里论英豪。

www.8455.com 2

秋风生色千林醉,栈道凌空百丈高。

汉中

相劝娇儿无所惧,更将绝处看云涛。

汉中 www.8455.com 3

汉中

www.8455.com 4

汉中

www.8455.com 5

汉中

www.8455.com 6

汉中

www.8455.com 7

汉中

www.8455.com 8

汉中

www.8455.com 9

汉中

www.8455.com 10

汉中

www.8455.com 11

汉中

www.8455.com 12

汉中

www.8455.com 13

汉中

武侯祠 古汗台 www.8455.com 14

古汗台

www.8455.com 15

古汗台

www.8455.com 16

古汗台

www.8455.com 17

古汗台

www.8455.com 18

古汗台

www.8455.com 19

古汗台

www.8455.com 20

古汗台

www.8455.com 21

古汗台

www.8455.com 22

古汗台

www.8455.com 23

古汗台

www.8455.com 24

古汗台

www.8455.com 25

古汗台

www.8455.com 26

古汗台

www.8455.com 27

古汗台

第2天
2015-04-06

汉中 石门栈道 www.8455.com 28

汉中 石门栈道

www.8455.com 29

汉中 石门栈道

www.8455.com 30

汉中 石门栈道

www.8455.com 31

汉中 石门栈道

www.8455.com 32

汉中 石门栈道

www.8455.com 33

汉中 石门栈道

www.8455.com 34

汉中 石门栈道

www.8455.com 35

汉中 石门栈道

www.8455.com 36

汉中 石门栈道

www.8455.com 37

汉中 石门栈道

www.8455.com 38

汉中 石门栈道

www.8455.com 39

汉中 石门栈道

www.8455.com 40

汉中 石门栈道

www.8455.com 41

汉中 石门栈道

www.8455.com 42

汉中 石门栈道

www.8455.com 43

汉中 石门栈道

www.8455.com 44

汉中 石门栈道

www.8455.com 45

汉中 石门栈道

www.8455.com 46

汉中 石门栈道

www.8455.com 47

汉中 石门栈道

www.8455.com 48

汉中 石门栈道

www.8455.com 49

汉中 石门栈道

www.8455.com 50

汉中 石门栈道

www.8455.com 51

汉中 石门栈道

www.8455.com 52

汉中 石门栈道

www.8455.com 53

汉中 石门栈道

www.8455.com 54

汉中 石门栈道

www.8455.com 55

汉中 石门栈道

www.8455.com 56

汉中 石门栈道

www.8455.com 57

汉中 石门栈道

www.8455.com 58

汉中 石门栈道

www.8455.com 59

汉中 石门栈道

www.8455.com 60

汉中 石门栈道

www.8455.com 61

汉中 石门栈道

www.8455.com 62

汉中 石门栈道

www.8455.com 63

汉中 石门栈道

www.8455.com 64

汉中 石门栈道

www.8455.com 65

汉中 石门栈道

www.8455.com 66

汉中 石门栈道

www.8455.com 67

汉中 石门栈道

www.8455.com 68

汉中 石门栈道

www.8455.com 69

汉中 石门栈道

www.8455.com 70

汉中 石门栈道

www.8455.com 71

汉中 石门栈道

www.8455.com 72

www.8455.com,汉中 石门栈道

www.8455.com 73

汉中 石门栈道

www.8455.com 74

汉中 石门栈道

www.8455.com 75

汉中 石门栈道

www.8455.com 76

汉中 石门栈道

www.8455.com 77

汉中 石门栈道

www.8455.com 78

汉中 石门栈道

www.8455.com 79

汉中 石门栈道

www.8455.com 80

汉中 石门栈道

www.8455.com 81

汉中 石门栈道

www.8455.com 82

汉中 石门栈道

www.8455.com 83

汉中 石门栈道

www.8455.com 84

汉中 石门栈道

www.8455.com 85

汉中 石门栈道

www.8455.com 86

汉中 石门栈道

www.8455.com 87

汉中 石门栈道

www.8455.com 88

汉中 石门栈道

www.8455.com 89

汉中 石门栈道

www.8455.com 90

汉中 石门栈道

www.8455.com 91

汉中 石门栈道

www.8455.com 92

汉中 石门栈道

www.8455.com 93

汉中 石门栈道

www.8455.com 94

汉中 石门栈道

www.8455.com 95

汉中 石门栈道

www.8455.com 96

汉中 石门栈道

www.8455.com 97

汉中 石门栈道

www.8455.com 98

汉中 石门栈道

www.8455.com 99

汉中 石门栈道

www.8455.com 100

汉中 石门栈道

www.8455.com 101

汉中 石门栈道

www.8455.com 102

汉中 石门栈道

游记来自蝉游记网站-禅慧035